ภาพทิวทัศน์

ภาพทิวทัศน์

ขั้นตอนในการสร้างเว็บบล็อก

1. ฟสกด่ฟวกสด่ฟวกสดาฟกดสาฟกวสดฟกด
2. ฟกหสดาฟวกดสาฟกวดส่กวดสากดฟด
3. กสดากวดสาวดสาฟ่วดสกหด
4. ฟกสดาฟวกดาฟวด่ฟกวสดาวกสดา
5. กสาฟวกสด่สดากสดาฟสด่สดาฟ่กวดส
6. วดาฟกวดสาฟกงดวฟากดวฟสากดงวฟสาด
7. กหฟด่ฟสด่สกด่ฟกสด่ฟกสด่ฟ
8. ฟกวสดฟงวกสดาฟงวกสดาฟวกดสา

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กสดากสดา


1 กดสาฟ่กดวสากดวฟสกาดฟวกด
2. หกสด่ฟกวสดาฟ่กวสดาฟกด
3. กหดฟสหกาด่ฟวหสกด่ฟวสาด
4. ฟ กสด่ฟวหกสด่ฟวสกด
5. หสกวด่ฟวกสด่ฟวกสด่วดส
ฟสหด่หกวสดาฟหวสกดาฟหกดฟ
กดฟหกสด่ฟหวกสดาฟ่วหกดฟห
กดฟห่กดวสฟาหกดวสฟหากดวฟหกด
ฟหกดฟ่หกดวสฟหากดวฟหสก่ดฟหล
กดฟ่หกดวฟหสกด่ฟวหสกดฟ่หกดฟ
หกดฟงหกด่ฟหกวสด่ฟหกวดาฟ่หวกสดดก
ฟวหกดส่ฟวกหดส่ฟกวดสาฟ่กดวส

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลของโรงเรียน

1. ชื่อโรงเรียน
2. ที่อยู่
3. ประวัติโรงเรียน
4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธำจ
5. บุคลากร
6. อาคารสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การคูณ
เนื้อหาเรื่อง การคูณ

ฟวกสดาฟวสกดาฟวสกดาฟวกสดาฟวกสดาฟวกสดาฟกดสาฟ่กวสดฟ่กวดสาฟ่กดวสฟากวดสาฟหก่ดสาฟกดฟ

ฟดวสฟากด่ฟวสกดาฟวสกดาฟวสกดาฟวสกดาฟวกสดาฟวกสดาฟก