ภาพทิวทัศน์

ภาพทิวทัศน์

ขั้นตอนในการสร้างเว็บบล็อก

1. ฟสกด่ฟวกสด่ฟวกสดาฟกดสาฟกวสดฟกด
2. ฟกหสดาฟวกดสาฟกวดส่กวดสากดฟด
3. กสดากวดสาวดสาฟ่วดสกหด
4. ฟกสดาฟวกดาฟวด่ฟกวสดาวกสดา
5. กสาฟวกสด่สดากสดาฟสด่สดาฟ่กวดส
6. วดาฟกวดสาฟกงดวฟากดวฟสากดงวฟสาด
7. กหฟด่ฟสด่สกด่ฟกสด่ฟกสด่ฟ
8. ฟกวสดฟงวกสดาฟงวกสดาฟวกดสา

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การคูณ
เนื้อหาเรื่อง การคูณ

ฟวกสดาฟวสกดาฟวสกดาฟวกสดาฟวกสดาฟวกสดาฟกดสาฟ่กวสดฟ่กวดสาฟ่กดวสฟากวดสาฟหก่ดสาฟกดฟ

ฟดวสฟากด่ฟวสกดาฟวสกดาฟวสกดาฟวสกดาฟวกสดาฟวกสดาฟก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น