ภาพทิวทัศน์

ภาพทิวทัศน์

ขั้นตอนในการสร้างเว็บบล็อก

1. ฟสกด่ฟวกสด่ฟวกสดาฟกดสาฟกวสดฟกด
2. ฟกหสดาฟวกดสาฟกวดส่กวดสากดฟด
3. กสดากวดสาวดสาฟ่วดสกหด
4. ฟกสดาฟวกดาฟวด่ฟกวสดาวกสดา
5. กสาฟวกสด่สดากสดาฟสด่สดาฟ่กวดส
6. วดาฟกวดสาฟกงดวฟากดวฟสากดงวฟสาด
7. กหฟด่ฟสด่สกด่ฟกสด่ฟกสด่ฟ
8. ฟกวสดฟงวกสดาฟงวกสดาฟวกดสา

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลของโรงเรียน

1. ชื่อโรงเรียน
2. ที่อยู่
3. ประวัติโรงเรียน
4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธำจ
5. บุคลากร
6. อาคารสถานที่