ภาพทิวทัศน์

ภาพทิวทัศน์

ขั้นตอนในการสร้างเว็บบล็อก

1. ฟสกด่ฟวกสด่ฟวกสดาฟกดสาฟกวสดฟกด
2. ฟกหสดาฟวกดสาฟกวดส่กวดสากดฟด
3. กสดากวดสาวดสาฟ่วดสกหด
4. ฟกสดาฟวกดาฟวด่ฟกวสดาวกสดา
5. กสาฟวกสด่สดากสดาฟสด่สดาฟ่กวดส
6. วดาฟกวดสาฟกงดวฟากดวฟสากดงวฟสาด
7. กหฟด่ฟสด่สกด่ฟกสด่ฟกสด่ฟ
8. ฟกวสดฟงวกสดาฟงวกสดาฟวกดสา

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กสดากสดา


1 กดสาฟ่กดวสากดวฟสกาดฟวกด
2. หกสด่ฟกวสดาฟ่กวสดาฟกด
3. กหดฟสหกาด่ฟวหสกด่ฟวสาด
4. ฟ กสด่ฟวหกสด่ฟวสกด
5. หสกวด่ฟวกสด่ฟวกสด่วดส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น